Huisreglement

Huisegels van de HALL9 BV boulderzaal.

ALGEMENE REGELS

1. Toegang tot de klimzaal

Iedereen die toegang wil krijgen tot de klimfaciliteiten moet zich vertrouwd maken met de regels en zich ertoe verbinden deze na te leven.

Elke persoon die toegang wenst tot de klimfaciliteiten moet zich melden bij de onthaalmedewerker en een toegangsbewijs betalen (individuele toegang, abonnement of 10-beurtenkaart). Beginnende klimmers worden uitgenodigd om zich te melden bij de onthaalmedewerker en een korte veiligheidsinstructie te vragen.

Iedereen die toegang wenst tot de klimzaal moet zich ertoe verbinden de veiligheidsvoorschriften van Bijlage 1 na te leven.

Alle abonnees en klimmers met een 10-beurtenkaarten ontvangen een digitale lidmaatschapskaart via de app Clubplanner. Lidmaatschapskaarten zijn nominatief en kunnen alleen worden gebruikt door de persoon aan wie de kaart is uitgegeven. Om een 10-beurtenkaart of abonnement aan te kopen moet de onthaalmedewerker uw ID kaart inlezen. U staat ook toe dat een herkenbare foto van uzelf gebruikt wordt in uw ledenprofiel.

De lidmaatschapskaart moet voor elke sessie aan de balie worden gescand om te worden gevalideerd.

De directie behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegangstijden, tarieven en deze regels met onmiddellijke ingang te wijzigen. 

Elk personeelslid van Hall9 heeft het recht om de regels af te dwingen en zijn of haar richtlijnen moet worden gerespecteerd op straffe van uitsluiting.

Toegang tot de klimzaal is alleen toegestaan met klimschoenen of propere sportschoenen. Medewerkers kunnen u vragen om het nodige materiaal te huren. Het geleverde materiaal is eigendom van Hall9 BV. Gebruik het met respect.

KLEDIJ :Alle klimmers in Hall9 worden gevraagd gepaste sportkledij te dragen, gepast schoeisel een t-shirt of bovenstuk en broek of short.

2. Minderjarigen

2.1 Kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden begeleid door en onder toezicht staan van een volwassene. De volwassene is verantwoordelijk voor het kind gedurende de hele sessie, zowel in de klimruimte als in de cafetaria. De volwassene moet ervoor zorgen dat het kind, met inachtneming van de veiligheidsregels in Bijlage 1, zichzelf of anderen in de klimzaal niet in gevaar brengt.

2.2 Ouders van kinderen vanaf 13 jaar oud kunnen, schriftelijk, hun kinderen de mogelijkheid bieden om onder hun exclusieve verantwoordelijkheid autonoom te klimmen in de zaal. Ouders erkennen uitdrukkelijk dat ze hun toezichtsplicht niet delegeren aan Hall9 BV. U vindt een voorbeeld van een verklaring via DEZE LINK

2.3 Trainings- en opwarmingsruimtes zijn verboden voor kinderen jonger dan 13 jaar.

3. Veiligheid en rust in de klimzaal

3.1 De technieken, veiligheidsregels en gewoonten met betrekking tot het klimmen zijn van toepassing om zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar te brengen.

3.2 Hall9 is een sporthal en geen speeltuin. Het is ten strengste verboden om in de boulderzaal en de cafetaria te rennen. Het is ook verboden om te schreeuwen. Ouders worden gevraagd om deze regel samen met hun kinderen te handhaven. Het niet respecteren van deze regel kan leiden tot uitsluiting van de klimzaal.

3.3 Klimmen is verboden onder invloed van alcohol of andere drugs.

3.4 Roken is niet toegestaan in de klimzaal en er mogen geen alcoholische dranken worden meegenomen in de klimzaal.

4. Reglement van de klimzone

4.1 Het gebruik van magnesium in poedervorm (pof) wordt afgeraden. Als u poeder magnesium wil gebruiken vragen we u dit enkel te gebruiken in de gele bakken die u verspreid vindt in de zaal.

4.2 Het is verboden om te klimmen met voorwerpen die uit uw zak kunnen vallen of om persoonlijke voorwerpen op de veiligheidsmatrassen te leggen (mobiele telefoon, waterfles, sleutels of andere). Het is verboden te eten en te drinken op de veiligheidsmatten.

5. Publiciteit en privacy

5.1 Geen enkele reclame of handel kan plaatsvinden in de klimzaal zonder de schriftelijke toestemming van de directie van Hall9 BV.

5.2 Het gebruik van smartphones en camera’s is toegestaan in de klimzaal. Alle opnames en foto’s moeten in overeenstemming met de wet worden gemaakt. 

6. Verzekering

6.1 De deelnemer erkent en aanvaardt dat Hall9 BV zich beperkt tot het ter beschikking stellen van een infrastructuur zonder supervisiediensten en dat Hall9 BV alle verantwoordelijkheid afwijst in geval van een ongeval of schade veroorzaakt door de schuld van deelnemers of bezoekers en/of die van hun minderjarig kind. Ouders blijven burgerlijk aansprakelijk voor hun kinderen.

6.2 Elke klimmer moet een geldige persoonlijke verzekering hebben. De klimmer is er zich van bewust dat hij of zij een verzekering van de Klim- en bergsportfederatie kan afsluiten. Vraag hierover informatie aan de receptie. 

6.3 Hall9 BV heeft de volgende verzekeringen:

6.3.1 Lichaamlijke ongevallen – dekt de klant van Hall9 als hij/zij gewond raakt in de klimzaal, voor zijn medische kosten die niet worden gedekt door de eigen verzekeringsmaatschappij, met een maximum van 2478,94€ (met een eigen risico van 24,79€ per persoon en per ongeval). Deze polis omvat ook een vergoeding in geval van overlijden (2500,00€) en bij blijvende invaliditeit (met een maximum van 12500,00€). 

6.3.2 Wettelijke aansprakelijkheid – die in het geding komt als Hall9 SCRL aansprakelijk wordt gesteld voor enig persoonlijk letsel en/of materiële schade die u lijdt. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 2500000,00€ per schadegeval, met een franchise van 250,00€. Het eigen risico wordt alleen toegepast bij materiële schade, niet bij lichamelijk letsel.

7. Sancties

Elke niet-naleving van een artikel van dit reglement en elke persoon of groep, wiens houding niet voldoet aan de criteria van veiligheid of goede zeden, kan worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting.